വേഗത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക മൂല്യനിർണ്ണയവും വേഗത്തിലുള്ള ഉദ്ധരണിയും. പ്രക്രിയ അന്വേഷിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും സ്വാഗതം.

ചേസിസ് അലുമിനിയം പ്രൊഫൈലും ബോക്സ് ഷെൽ അലുമിനിയം പ്രൊഫൈലും